PUBLIKACJE     KSIĄŻKOWE

  

 

 

 

Dystrybucja:
Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Krakowie
Tel. 012 6334464, Tel./fax:

012 6342534
e-mail zo.krakow@pzlow.pl
 

lub Wydawnictwo Łowiec Polski www.lowiecpolski.pl
e-mail poczta@lowiec.pl 
 

>>> zamów

 

 

Zobacz Spis treści książki

 

Historia łowiectwa na Ziemi Krakowskiej

 Krzysztof Szpetkowski

 (PZŁ Kraków, Wyd. "Łowiec Polski", Warszawa 2002)

 

Publikacja obejmuje dzieje łowiectwa na Ziemi Krakowskiej od czasów najdawniejszych do czasów współczesnych. Przedstawiono w niej tradycje krakowskiego łowiectwa sięgające czasów rządów królewskich, zarys działalności organizacji łowieckich podczas rozbiorów i w okresie międzywojennym, a także w okresie po II wojnie światowej. Znaczącą część publikacji stanowią współczesne zagadnienia z zakresu gospodarki łowieckiej, działalności władz i organów PZŁ.

W publikacji przedstawiono dzieje strzelectwa myśliwskiego, kynologii myśliwskiej i trofeistyki. Zaprezentowano dzieje leśnictwa, z uwzględnieniem działalności Lasów Państwowych, historię działalności na rzecz ochrony przyrody oraz działalności ośrodków naukowo-dydaktycznych. Osobny rozdział poświęcono kołom łowieckim, w którym odtworzono ich dzieje od założenia do czasów współczesnych. W licznych tabelach i indeksach zawarto informacje o składach władz i organów PZŁ w poszczególnych kadencjach, informacje o działaczach łowieckich, stany liczebne członków PZŁ, pozyskanie zwierzyny, zasiedlenia oraz listę kół łowieckich. Publikacja liczy ogółem 464 strony. Tekst wzbogacony został ponad 300 fotografiami przyrodniczo-łowieckimi najwybitniejszych artystów krakowskich, m.in. Włodzimierza Puchalskiego i Wojciecha Plewińskiego.

 

Z recenzji:

(...) Praca jest bardzo obszerna i zawiera bardzo wiele informacji dotyczących łowiectwa lub bezpośrednio z nim związanych. Autor zadał sobie wiele trudu, aby dotrzeć do wielu rozproszonych publikacji, z których mógł uzyskać potrzebne mu dla opracowania, tego rozległego tematu, informacje.(...) Pracę uważam za cenną i ważną, nie tylko dla naszego krakowskiego (czy małopolskiego) łowiectwa. Tu bowiem rodziły się tradycje i prawo łowieckie. Tu także - ze względu na wcześniejsze "ucywilizowanie" Małopolski - szybciej i wyraźniej zmieniały się role i funkcja łowiectwa w gospodarce i kulturze. Praca Krzysztofa Szpetkowskiego ładnie to pokazuje i myślę, że warto wreszcie wydać pracę tego Autora, pisaną przez wiele lat  "w trudzie i znoju".
                                                  Dr Zbigniew Bajka

(...) Praca dotyczy wielu aspektów łowiectwa w ujęciu od najdawniejszej historii, aż do czasów współczesnych i stanowi chyba jedyne w swoim rodzaju takie ujęcie tematu. Na jej kartach zgromadzona jest ogromna wiedza, bogato udokumentowana, mogąca być podstawą do dalszych szczegółowych opracowań różnych dziedzin łowiectwa. Uważam że dzieło to po ukazaniu się; będzie przyjęte z zainteresowaniem przez szeroki krąg odbiorców, także nie związanych z łowiectwem. Będzie to znaczący wkład krakowskiej organizacji łowieckiej w kształtowaniu pozytywnego odbioru społecznego naszej działalności.
                                                  Dr hab. Zbigniew Bonczar

Łowiectwo Ziemi Krakowskiej nie miało dokąd szczęścia do całościowego, kompleksowego i podsumowującego ujęcia bardzo dynamicznej działalności oraz zbiorowego przedstawienia osiągnięć i dorobku swojej pracy Stąd też jednoosobowe, autorskie monograficzne opracowanie Pana Krzysztofa Szpetkowskiego przyjąć należy z dużym uznaniem, a nawet aplauzem, bowiem czas gubi faktografie zamazuje specyfikę łowiectwa w poszczególnych przekrojach życia społeczno-politycznego i gospodarczego.(...) Takiego opracowania oczekuje nie tylko prawie dwutysięczna grupa czynnych członków kół łowieckich regionu krakowskiego, ale także kręgi leśników, organizacji turystycznych, a nawet ekologów i biologów. Podjęcie takiego zadania było zapewne niezmiernie trudne, wobec bardzo bogatego piśmiennictwa historycznego i wyjątkowo rozproszonego po różnych czasopismach łowieckich, instytucjach, archiwach i osobach prywatnych materiału źródłowego. Wymagało to bardzo żmudnej kwerendy i selekcji materiałowej oraz porządkowania i przystosowywania wyboru treści do koncepcji całości monografii. Autor po wieloletnich i prowadzonych z pasją poszukiwaniach i badaniach wyszedł z tych trudności obronną ręką, co należy podkreślić z dużym uznaniem.
                                                    Prof. dr hab. Lech Pakula

 

 Dystrybucja:

lub Wydawnictwo Łowiec Polski

www.lowiecpolski.pl

e-mail poczta@lowiec.pl 

 

 Zobacz Spis treści książki

Podręcznik ETYKA ŁOWIECKA

autor Krzysztof J. Szpetkowski,

Ilustracje: Andrzej Łepkowski

Wydawnictwo „Łowiec Polski Sp. z o.o. Warszawa 2004  >>> zamów

  Wydanie I 2004, Wydanie II 2006

    W publikacji zawarto całokształt zagadnień dotyczących etyki w postępowaniu myśliwych. Ukazano w nim objaśnienia pojęć etyki i moralności, przedstawiono elementy etyczne w łowieckim prawodawstwie polskim i międzynarodowym, a także ukazano problematykę współczesnej kodyfikacji norm etycznych oraz przesłania dla myśliwych wynikającego z zasad moralnych. Przedstawiono problematykę etyki w szkoleniach myśliwych.

     Omówiono elementy etyki w postępowaniu myśliwego na polowaniu, a zwłaszcza jego stosunku do zwierzyny, etyki strzału, postępowania w następstwie oddania strzału, postępowania względem uczestników polowania, psa myśliwskiego i ptaka łowczego. Ukazano problematykę etyki względem myśliwych i uczestników polowania.

   W książce zamieszczono szereg informacji dotyczących aspektów etycznych względem przyrody oraz postępowania wobec ludności zamieszkałej na terenie łowisk, organizacji łowieckiej, a także ukazano problematykę wizerunku łowiectwa w oczach społeczeństwa.

    Na końcu opracowania zawarto jego streszczenie w języku polskim i angielskim, wybór literatury, przytoczono teksty polskich i międzynarodowych kodeksów etycznych oraz Światowej Deklaracji Praw Zwierząt.
    Publikacja liczy 109 stron, kilkanaście ilustracji wykonanych przez art. plastyka Andrzeja Łepkowskiego, w tym ilustracje barwne na okładce. Podręcznik wydany został  przez Wydawnictwo „Łowiec Polski”.

   Książka jest pierwszym opracowaniem poświęconym zagadnieniem etyki łowieckiej. Zatwierdzona została przez Komisję Szkoleniową Naczelnej Rady Łowieckiej jako literatura obowiązkowa dla kandydatów wstępujących do Polskiego Związku Łowieckiego.
 

Z przedmowy

   (...) Prawo– rozumiane jako zbiór przepisów wydawanych przez państwo — nie jest w stanie uregulować wszystkich stosunków międzyludzkich. Istnieje oprócz niego system norm moralnych i zachowań przyjętych w społeczności jako etyka (...)..

   (...) W dzisiejszym zwariowanym świecie, w którym myśliwi są często bardzo źle postrzegani, tylko człowiek uzbrojony we wszechstronną wiedze na temat współzależności w ekosystemach, zwierzyny, tradycji, kultury i norm moralnych będzie potrafił rzeczowo dyskutować o roli łowiectwa we współczesnej cywilizacji.

   (...) Ponadto, w normy te nie wystarczy być uzbrojonym — należy ich rygorystycznie przestrzegać, wszak nie na próżno nasi dziadowie mawiali: „jak cię widzą, tak cię piszą”.

   (...) Książka, którą dostają do rąk Czytelnicy, jest, moim zdaniem, doskonałym podręcznikiem dla nowo wstępujących do Polskiego Związku Łowieckiego. Polecam ją również wszystkim myśliwym z dłuższym stażem, uważam bowiem, że wiedzy w tak ważnym temacie nigdy za wiele, a i przypomnieć sobie to, co się wiedziało wcześniej, nie zaszkodzi.

                                                                                   Przewodniczący Komisji Kultury NRŁ

                                                                                                   Wojciech Cieplak

Wprowadzenie

   (...) Współcześnie łowiectwo jest istotną formą działalności ludzkiej ukierunkowaną na gospodarowanie zwierzyną i zachowanie przyrody dla kolejnych pokoleń. W łowiectwie, obok takich zagadnień jak gospodarowanie gatunkami zwierząt łownych, ochrona przyrody, kynologia, strzelectwo i prawodawstwo, niezwykle ważną rolę pełni kultura łowiecka.

    Kultura łowiecka jest swoistym nawiązaniem do przeszłości i dawnych znamienitych tradycji polskiego łowiectwa, jest częścią kultury narodowej, stanowi ogół łowieckiego dziedzictwa materialnego i duchowego, w tym: historii, twórczości i sztuki (m.in. literatury, muzyki, malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego), tradycji (m.in. języka, zwyczajów, obrzędów, kultu Św. Huberta), kolekcjonerstwa, wystawiennictwa oraz etyki (nakazów i norm moralnych).

     W całości problematyki łowieckiej etyka zaś stanowi zagadnienie kluczowe, ponieważ skłania myśliwego do analizy i oceny postępowania własnego oraz innych myśliwych. Postępowanie człowieka, szczególnie zaś myśliwego ujmowane jest nie tylko w aspekcie skuteczności, lecz również w wymiarze prawnym i moralnym. Decyzje i wybory moralne budzą w człowieku wątpliwości i powodują poszukiwanie wzorców etycznego postępowania (...).

                                                                                               Krzysztof J. Szpetkowski

 

   

 

Nakład wyczerpany

WIERSZE

  Tomik wierszy

"MYŚLIWSKA DROGA"

 

Krzysztof J. Szpetkowski

 

(Zarząd Okręgowy PZŁ Bielsko-Biała 2005)

 

Tomik wierszy z rysunkami Andrzeja Łepkowskiego wydany przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Bielsko-Białej stanowi wybór 37 wierszy o tematyce przyrodniczo-łowieckiej, które powstały w okresie młodzieńczej fascynacji autora światem przyrody, w czasie przeżywania pierwszych łowieckich przygód. Niektóre z wierszy zawartych w tomiku publikowane były w czasopismach.

                                       (Od autora)

 (...) Te krótkie utwory, szalenie ciepłe, zmuszają odbiorcę - szczególnie myśliwego - do refleksji i pozwalają odnaleźć fragmenty własnych przeżyć i przygód myśliwskich.  Uważny  i romantyczny czytelnik z pewnością odnajdzie w nich własną drogę łowiecką i z jeszcze większym pietyzmem będzie podchodził do przechowywania i kolekcjonowania własnych wspomnień. (...)                                                                                                      Michał Jordan 

  RECENZJA Z ŁOWCA POLSKIEGO NR 3/2004

  

 

Zobacz spis treści książki

 

 

Poradnik dla kół łowieckich

i komisji kultury Polskiego Związku Łowieckiego

(Zarząd Okręgowy PZŁ Bielsko-Biała 2005)
 

Komisje Kultury i Zarząd y Okręgowe w: Bielsku-Białej, Częstochowie,

Krakowie, Katowicach, Krośnie, Nowym Sączu, Przemyślu, Rzeszowie  i Wrocławiu

 

Redakcja: Michał Jordan, Marek P. Krzemień, Krzysztof J. Szpetkowski i inni.

Rysunki: Andrzej Łepkowski, Stanisław Oryszczyn

 

       Poradnik obejmuje szeroką problematykę dotyczącą kultury łowieckiej, w tym zagadnienia związane z tradycją i ceremoniałem łowieckim, sztandarowym, pogrzebowym i strojem łowieckim, a także zawiera porady z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej, prowadzenia lekcji dla młodzieży o łowiectwie, organizacji wystawy łowieckiej, prowadzenia kroniki w kole łowieckim.
    Idea opracowania poradnika to plon konferencji na temat kultury łowieckiej zorganizowanej dla przedstawicieli komisji kultury południowej Polski przez władze Beskidzkiego Okręgu PZŁ. Poradnik jako praca zbiorowa powstał w oparciu o literaturę, uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej oraz autorskie opracowania, spośród których na 8 rozdziałów 4 opracowane zostały przez Krzysztofa J. Szpetkowskiego przed opracowaniem poradnika.

 *   

 

Zamówienia

 

>>> zamów

 

zamówienia

e-mail ven24@op.pl

 

Zobacz spis treści książki

 

 

NIEPOŁOMICE W HISTORII I TRADYCJI

POLSKIEGO ŁOWIECTWA

Krzysztof J. Szpetkowski, Zbigniew Bonczar, Wiesław A. Jamka

(Wydawnictwo "ANPOL" Kraków 2005)

 

      Książka pt. „Niepołomice w historii i tradycji polskiego łowiectwa” dokumentuje dzieje miasta i Puszczy Niepołomickiej. Ukazuje historyczne i współczesne związki Niepołomic z łowiectwem i leśnictwem, z uwzględnieniem wyjątkowych wartości przyrodniczych, kulturalnych i turystycznych regionu. Posiada charakter dokumentacyjny i edukacyjny przy jednoczesnej promocji Niepołomic i wartości kulturalnych polskiego łowiectwa. Stanowi zarazem monografię Puszczy Niepołomickiej.

    W publikacji zawarto dodatkowe informacje o lasach RDLP w Krakowie, Polskim Związku Łowieckim oraz przypisy, spisy fotografii i literaturę.

     Wydanie albumowe w formacie A 4, obejmuje 192 strony i zawiera 207 fotografii, archiwalnych, znanych i cenionych autorów, w tym unikalne fotografie łowieckie z Niepołomic Włodzimierza Puchalskiego, a także Wojciecha Plewińskiego i Jerzego Golowskiego.

      Publikacja powstała przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Niepołomice, Lasami Państwowymi oraz Polskim Związkiem Łowieckim. Ukazała się pod patronatem Burmistrza MiG Niepołomice Stanisława Kracika i Dyrektora RDLP w Krakowie Alfreda Króla.

Wydano dla uczczenia 80-lecia Polskiego Związku Łowieckiego i 80-lecia PGL Lasy Państwowe.

 

Raport o stanie łowiectwa w województwie małopolskim

 

Małopolski Sejmik Łowiecki (Kraków, Nowy Sącz, Tarnów 2005)

 

Opracował Zespół w składzie:

Krzysztof J. Szpetkowski, Janusz Malawski, Jan Ptak i inni.

 

      Raport o stanie łowiectwa na terenie województwa małopolskiego opracowano z wyszczególnieniem obszaru działania Małopolskiego Sejmiku Łowieckiego. Obejmuje on informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, charakterystyki obwodów, gospodarki łowieckiej prowadzonej przez koła łowieckie i zarządców obwodów wyłączonych oraz działalność organów PZŁ. Raport opracowano na podstawie literatury, danych przekazanych przez zarządy okręgowe PZŁ w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie, Stację Badawczą PZŁ w Czempiniu, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie.

Zobacz spis treści

   

 

Tomik wierszy OBRAZKI ŁOWIECKIE

Autor: Krzysztof J. Szpetkowski

Grafiki: Andrzej Łepkowski

(Wydawnictwo "ŁOWIEC POLSKI" Warszawa-Kraków 2006)

-(-:-)-

     Tomik pt. „Obrazki łowieckie” zawiera 81 wierszy ujętych w trzech cyklach: „Myśliwska droga”, „Na leśnej drodze” i „Darz bór!”. Wiersze powstały w latach 1980-2005. Większość z wierszy powstało w okresie młodzieńczym autora. Odzwierciedlają one utkwione w pamięci obrazy i wrażenia związane z oczarowaniem przyrodą i spotkaniami ze zwierzyną. Często odnoszą się do autentycznych zdarzeń, bowiem świadomość nieuchronności przemijania budziła u autora pragnienie zachowania urokliwych chwil spędzonych wśród natury.

       Niektóre z wierszy publikowane były w tomiku pt. „Myśliwska droga” (2003) oraz w czasopismach „Łowiec Polski”, „Kultura Łowiecka” i w „Gazecie Niepołomickiej”.

Tomik można zamówić pisząc na adres: e-mail ven24@op.pl 

WIERSZE

 

 

Tomik wierszy ŚLADAMI PIOTRA

Autor: Krzysztof J. Szpetkowski

Ilustracja: Andrzej Łepkowski

(Kraków, 2007)

-(-:-)-

    

     Tomik pt. "ŚLADAMI PIOTRA" powstał w latach 2000-2006 i jest poświecony papieżowi Janowi Pawłowi II. Zawiera 20 wierszy, które nawiązują do osobistych przeżyć związanych z postacią i miejscami odwiedzanymi przez Papieża.

          Tomik ukazał się w niewielkim nakładzie.

 

WIERSZE

 

Tomik wierszy DOTYK ZIEMI

Autor: Krzysztof J. Szpetkowski

Ilustracje: Andrzej Łepkowski

(Kraków, 2007)

-(-:-)-

 

   Tomik pt. „DOTYK ZIEMI” obejmuje cykle: "W drodze", "Myśli i słowa", "Życie i śmierć", "Requiem", "Z ojczystych pól", "Dotyk Ziemi",  które zawierają łącznie 83 wiersze o różnorodnej tematyce. Wiersze te pochodzą z lat 1985-2006.

Tomik można zamówić pisząc na adres: e-mail ven24@op.pl 

 

WIERSZE

 

 

WIERSZE

 

 

Copyright by Krzysztof J. Szpetkowski

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2005

e-mail ven24@op.pl