Ośrodek Hodowli Zwierzyny PZŁ

w Zatorze

 
       

Uroczyste powitanie

    

 

      Historia stawów zatorsko-spytkowickich sięga przełomu XIII/XIV wieku. Stanowiły one własność książęcą i królewską, a następnie wraz z okolicznymi majątkami ziemskimi były własnością słynnych rodów: Duninów, Tyszkiewiczów, Wąsowiczów i Potockich. Od wieków na zatorskich stawach prowadzono gospodarkę rybacką (słynny karp zatorski zwany królewskim). Już w okresie międzywojennym stawy stanowiły atrakcyjny teren polowań na ptactwo.

 

      Po II wojnie światowej stawy w Zatorze i w Spytkowicach wchodziły w skład gospodarstwa doświadczalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 1950 roku zarządzane były przez Instytut Zootechniki. Od 1971 stawy zatorsko-spytkowickie zostały wyłączone z dzierżawy a na ich obszarze utworzono obwód łowiecki 226 Zator-Spytkowice funkcjonujący jako Ośrodek Hodowli Zwierzyny PZŁ. W latach 1971-1975 OHZ zarządzany był przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie, a następnie przez dwa lata przez Zarząd Główny PZŁ poczym został przekazany Zarządowi Wojewódzkiemu PZŁ w Bielsku Białej.

     Od 2000 roku OHZ Zator – Spytkowice zarządzany jest przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie. Obecnie OHZ stanowi obwód łowiecki nr 2, w którego skład wchodzą dwa większe kompleksy stawów hodowlanych (ok. 1200 ha) wraz z przyległymi terenami o charakterze rolniczym o łącznej powierzchni 3755 ha. Stawy zatorsko-spytkowicekie to środowisko wodne słabo zarośnięte roślinnością o korzystnych warunkach dla bytowania wielu gatunków ptaków chronionych oraz łownych (kaczki, łyski, gęsi). Na stawach bytuje wiele gatunków lęgowych ptaków chronionych i rzadkich, a w okresie migracyjnym przebywają tu gatunki ptaków przelotnych.

             Gospodarka łowiecka w OHZ prowadzona jest w oparciu o zasady ekologii i racjonalnej gospodarki rybackiej. Do głównych celów działalności OHZ należy prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowiska oraz wdrażanie nowoczesnych, praktycznych i naukowych osiągnięć z zakresu łowiectwa. Do ważniejszych  działań z zakresu gospodarki łowieckiej należą ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego dla poprawy warunków bytowania zwierzyny. Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Zatorze pełni także ważne funkcje szkoleniowe dla kandydatów na myśliwych.

 

Krzysztof J. Szpetkowski

Wyruszamy na łowy

 

 Na grobli

Piękno zatorskich stawów

Zbliża się wieczór

Pokot -  uszanowanie

upolowanej zwierzyny

W drodze na stanowiska

 

 W przerwie polowania

 

 

 Rozstanie przed zlotami

 

 Tablice szkoleniowe

 

 

 

 

Wzorcowa ambona

na terenie OHZ Zator

 

 

 

 

 zobacz więcej na portalu www.pzl.krakow.pl 

 

zobacz Dni Karpia Zatorskiego

 

        

 Fot and Copyright Krzysztof J. Szpetkowski