POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI (PZŁ)

      Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja reprezentującą polskich myśliwych.
     Geneza PZŁ sięga działalności pierwszych na ziemiach polskich towarzystw łowieckich. W 1923 r. w Warszawie powstał Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń łowieckich, który przekształcił się w Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich (1929 r.) a następnie przyjął nazwę Polski Związek Łowiecki (1936 r.). W skład PZŁ weszły wszystkie działające w Polsce towarzystwa łowieckie.
     Początkowo PZŁ działał w oparciu o rozporządzenie Prezydenta RP z 3 grudnia 1927 r. „o Prawie łowieckim”. Po II wojnie światowej i reaktywowaniu PZŁ podstawę prawną dla działalności łowieckiej stanowiły: dekret z 1952 roku „o prawie łowieckim”, a następnie ustawa z 17 czerwca 1959 roku „o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim”. W oparciu o ustawę wypracowany został tzw. „polski model łowiectwa” stanowiący zasadnicze pryncypia działalności PZŁ i polskich myśliwych. Polegał on na nadrzędności ochrony i hodowli zwierząt łownych nad ich eksploatacją, opierając działalność łowiecką na społecznym zaangażowaniu członków PZŁ zrzeszonych w kołach łowieckich prowadzących gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach. Model ten zyskał uznanie państw zrzeszonych w Międzynarodowej Radzie Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny CIC (Council International de la Chasse et de la Conservation du Gibier), której Polska była współzałożycielem (1930), a jej kongresy CIC odbyły się w 1934 i 1973 r. w Warszawie oraz w 1993 r. w Krakowie.
    Od 1994 r. PZŁ jest także członkiem (założonej w 1978 r.) Federacji Związków Łowieckich Krajów EWG - FACE (Federation des Associations des Chasseurs de la C.E.E.) pełniącej rolę organu doradczego Parlamentu Europejskiego w zakresie łowiectwa i ochrony zwierzyny.
    Zarówno w historii jak i obecnie myśliwi mają swój znaczący udział w wielu doniosłych działaniach związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego. Dotyczy to zwłaszcza restytucji zagrożonych gatunków zwierząt tj. żubr, łoś, bóbr, sokół wędrowny.
    Polski Związek Łowiecki jest posiadającym osobowość prawną, zrzeszeniem myśliwych i kół łowieckich. Działalność PZŁ przejawia się w reprezentowaniu myśliwych i administrowaniu łowiectwem. Oparta jest na ustawie z dnia 13 października 1995 r. „Prawo łowieckie” oraz statucie uchwalonym przez Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ w 1999 roku. W myśl ustawy, łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Celem łowiectwa jest, ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny, uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego, spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej. Działalność PZŁ obejmuje wszystkie dziedziny łowiectwa takie jak: kultura, tradycja, etyka, strzelectwo, kynologia, trofeistyka, prawodawstwo i sądownictwo łowieckie, jak również działalność szkoleniową kandydatów i myśliwych (selekcjonerów). W strukturach PZŁ na poszczególnych szczeblach znajdują się komisje rewizyjne kontrolujące działalność organów, rzecznicy dyscyplinarni i sądy łowieckie, których zadaniem jest dbanie o przestrzeganie prawa i etyki łowieckiej przez myśliwych.
    Najwyższą władzą PZŁ jest Krajowy Zjazd Delegatów, który określa zasadnicze kierunki działania i zasady realizacji zadań Zrzeszenia. Władzą Związku jest Naczelna Rada Łowiecka, która powołuje Zarząd Główny. Prezesem NRŁ jest Andrzej Gdula, przewodniczącym Zarządu Głównego PZŁ jest Lech Bloch. Siedziba władz naczelnych PZŁ znajduje się w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 35. Organem prasowym PZŁ jest ogólnopolski miesięcznik łowiecko-przyrodniczy „Łowiec Polski” ukazujący się od 1899 r.
    Obecnie kraj podzielony jest na 49 okręgów, w których funkcjonują okręgowe rady i zarządy. Sejmiki łowieckie stanowią organizacje wojewódzką reprezentującą okręgi z terenu danych województw. PZŁ liczy ponad 100000 członków. W kraju jest 2503 kół łowieckich (zrzeszających ok. 95% wszystkich członków PZŁ), które dzierżawią 4766 obwodów łowieckich. Niezależnie PZŁ zarządza 43 obwodami wyłączonymi w ramach ośrodków hodowli zwierzyny, których zadaniem jest prowadzenie wzorcowej gospodarki łowieckiej przy wykorzystaniu osiągnięć naukowych.
    W całym okresie działalności PZŁ wypracował wielki, historyczny dorobek w dziedzinie kultury i sztuki łowieckiej, posiada niezaprzeczalne, doniosłe zasługi w krzewieniu i rozwoju tradycji oraz etyki łowieckiej. Myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim z chlubą dziedziczą tradycje polskiego łowiectwa, jak również z troską i zaangażowaniem działają na rzecz jego rozwoju.


                 Krzysztof J. Szpetkowski
                     (Polska, Kraków)

    

    Oficjalna strona PZŁ http://www.pzlow.pl

  

           THE POLISH HUNTING ASSOCIATION (PZL)

    A national organisation has been established to represent polish hunters, e.g. game shooters, wildfowl shooters and stalkers.
   An earlier organisation The Central Association of Polish Hunting, was established in 1923, which was transformed and renamed The Polish Hunting Association (in 1936), incorporating all Hunting Associations active in Poland at that time.
From the very beginning, PZL’s legal role was regulated by a special presidential decree of 3rd December 1927 (The 1927 Hunting Law). After the end of the Second World War, in 1952, a completely new legal decree was introduced (The 1952 Hunting Law), followed by further regulations issued on 17th June, 1959, that covered the “rearing, supporting and protecting game and conservancy”. This included both game birds and mammals. Based on these laws, the PZL’s “Polish Hunting Model” was established to cover all fundamental members’ activities and forms the basis of Game Conservancy in Poland. These guiding principles, established PZL’s prime objective as the protection of all game and wild animals, including rearing, breeding and the working principles of Conservancy. Quite separately, sporting aspects were also included. PZL hunting members were and are expected to contribute to community work on a voluntary basis within their organised local hunting syndicates (Hunting Circles). Land was then leased for this purpose from the State. This model of engagement was submitted to International Organisations such as the CIC (Council International de la Chasse et de la Conservation du Gibier). Incidentally, Poland was one of the founding members of CIC back in 1930, and hosted the 1934 and 1973 CIC Congresses in Warsaw and in 1993 in Cracow.
    Since 1994, PZL has been a member of the E.U. - “FACE” (Federation des Associations des Chasseurs de la C.E.E.). This organisation is the forum and voice of the European Parliament with regard to any hunting issues, protection of wild animals, and several conservancy programmes.
Throughout PZL’s history, members have provided significant participation in the effective protection of wild animals and their natural habitat. For example - the programme of reintroducing and protecting such species as the european bison, elk, beaver and falcon-peregrine.
    PZL is an independent legal body under Polish Law, incorporating individual members and their “Hunting Circles”. Key activities are to represent members and provide administrative and organisational support nationally, based on 13th October 1995 ‘Hunting Law’ which was reconfirmed by the National Assembly of PZL delegates in 1999. The spirit and letter of the Law regulates the protection of all wild animals in Poland and their natural habitat and the ecological aspects of such activity, as well as the wider aspects of agriculture, forest enterprises and fishing rationales. The PZL’s goal is not only the lawful protection of quarry species and game but also the sustaining of the natural balance and number of different species, and the controlling of the overall population of unprotected species, in their natural habitat. In addition, PZL is concerned with optimising the health of the species and consequently the quality of trophies, whilst maintaining the correct scientific population balance of individual species and their ecological balance in the environment. This also includes the social aspects of the community, cultivation of the best traditions, sustaining hunting culture and ethics. PZL covers a range of activities that incorporates hunting culture and ethics, rigid marksmanship (sporting shotgun and rifle shooting), canine research (cynology), vermin and target shooting, national trophy records, relevant laws and regulations, including self-regulation. In addition, an education and training programme is provided to new members and stalkers (a separate range of examinations for seasoned individuals). The PZL is structured to provide self management for its members (Code of Conduct/Hunting Tribunal/Court).
    The highest PZL forum, consists of a National Assembly, providing guiding principles, setting annual objectives and goals. The PZL ensures that the value of sport in conservation terms is recognised across the country, and backed by action plans. The Executive governance of PZL is authorised by the National Assembly. The acting Chair of the national PZL Council is Andrzej Gdula, whilst Lech Bloch heads the Central Office of PZL, located in Warsaw (ul. Nowy Swiat 35) where the monthly members’ magazine Lowiec Polski - “The Polish Hunter” is published (established 1899). The magazine covers all aspects of shooting and stalking, as well as natural habitat issues. “The Polish Hunter” today continues as a first source of information for country shooting related matters.
    The “hunting” territory of Poland is divided into 49 regions, governed locally. PZL has 100,000 active members, 2503 Hunting Circles incorporating circa 95% of all PZL members and leasing 4766 hunting areas. Separately, PZL manages some 43 hunting areas excluded from normal activities and reserved as a research model forestry enterprises, covering some scientific projects (reintroducing certain species, etc.).
    Throughout its long history, PZL has created significant hunting traditions, linked to serious environmental and natural habitat achievements. All PZL members are proud of these achievements and actively care about their future developments.


                   Krzysztof J. Szpetkowski

                               (Poland, Cracow)

                            e-mail: ven24@op.pl

              Translatedr Marek A. Stella-Sawicki (Londyn, UK)

  

         Official web PZŁ http://www.pzlow.pl

  

 

Tekst zamieszczono w celach informacyjnych

 

Copyright by K. J. Szpetkowski